Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Paweł Łogwinowicz kl. II T (g)

Z-ca: Oskar Duszyński kl. 3Tż

Sekretarz: Katarzyna Bękalska kl. 3BS (g)

 

Opiekunowie: Sylwia Dawsiewicz / Agnieszka Potomska

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

1) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania i promowania
- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2) Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
- prawo do organizacji życia szkolnego
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
- prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu
3) Opracowuje plan pracy na kolejny rok działalności.
4) Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są:
- samorządy klasowe
- samorząd szkolny

ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Samorząd szkolny:

1) Organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2) Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3) Bierze udział w ocenie nauczyciela.
4) Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5) Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata).
6) Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły np.: Góra Grosza

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:

1) Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
2) Zwołują zebrania samorządu.
3) Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
4) Inspirują pracę samorządu szkolnego.
5) Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.