Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jedn. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. nr 97, poz. 624 ze zm.).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Wymagane dokumenty

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej w celu uzyskania jego duplikatu należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać listem na adres szkoły, pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu.

Wzór wniosku duplikatu świadectwa

Wzór wniosku duplikatu legitymacji szkolnej

Opłata

Opłata za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wynosi:
- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego: 26 zł (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu).
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej : 9 zł (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu).

Należność wnosi się na konto:

86 9343 0005 0013 0299 2000 0030

Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko

Termin i sposób załatwienia

Odbiór duplikatu świadectwa następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.
Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie.

Odbiór duplikatu legitymacji szkolnej następuje w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider