Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Strona naboru elektronicznego: www.nabor.pcss.pl/gizycko

Kalendarium rekrutacji

Dokumenty do pobrania:


Komplet dokumentów po zakończonej rekrutacji powinien wyglądać następująco:

 

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 3:

 

   Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Polsce za kilka lat może zabraknąć nawet miliona fachowców – już teraz pojawiające się oferty pracy przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

   Z najnowszego raportu „Pracujący Polacy” wynika, że wykwalifikowani pracownicy są grupą deficytową na rynku pracy, a zatem są coraz lepiej opłacani. Warto więc wybrać taką ścieżkę edukacji, która umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności udokumentowanych praktyką zawodową.

 

Dlaczego warto wybrać kształcenie zawodowe?

rzemioslo

   

Obejrzyj film 

 

 

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1:

   Uczniowie Branżowej Szkoły I stonia Nr 1 zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Wszystkim chętnym, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym przez siebie zawodzie – pomagamy!!! Wystarczy przyjść do szkoły lub skorzystać z naszej strony internetowej - listę pracodawców znajdziesz w zakładce "wykaz pracodawców", albo kliknij tutaj.

   Adresy pracodawców są również dostępne w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców na ul. Mickiewicza 1.

   Każdy zawód jest zawodem 3–letnim. W klasie pierwszej uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, jako kontynuacji z gimnazjum. Języka polskiego, matematyki i języka obcego uczą się przez trzy lata. Przedmioty zawodowe wchodzą stopniowo. Uczniowie uczą się w ciągu tygodnia kilka dni w szkole, pozostałe dni szkolą się u pracodawcy (w zależności od zawodu i klasy).

   W przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 uczniów w danym zawodzie, będzie on kształcony w szkole, tzn. przedmioty zawodowe będą nauczane w Zespole Szkół Zawodowych. Natomiast uczniowie pozostałych zawodów znajdą się w klasach wielozawodowych. W tych klasach uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z przedmiotów zawodowych zdobywają w czasie kursów w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz na zajęciach praktycznych u pracodawcy.

   Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który z uczniem zawarł umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa pracownicze wynikajace z kodeksu pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a więc i do emerytury, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od klasy.

   Jesteśmy jedyną szkołą, w której otrzymasz wynagrodzenie!!!

   Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika. Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!!!

   Nauka kończy się dla sprzedawców i kucharzy – egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu EUROPASS.

   Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, kończącej się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia.

   Pozytywne strony wyboru kształcenia w nowoczesnej szkole branżowej:

  • Zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i zawodowej.
  • Zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.
  • Szansa na szybkie usamodzielnienie się.
  • Szansa na zostanie fachowcem poszukiwanym na rynku pracy.
  • Zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego.
  • Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego (zdobycie kolejnych kwalifikacji).
  • Możliwość szybkiego przekwalifikowania zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy (zawodowe kursy kwalifikacyjne).
  • Możliwość potwierdzania przez dorosłych wykształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego.
  • Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.
  • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy.


   Nauka poprzez doświadczenie, pracę jest najlepszą formą kształcenia zawodowego. Uczymy się zawodu poprzez obserwację, ale również wyćwiczenie pewnych czynności powtarzanych wielokrotnie. W zakładzie rzemieślniczym oznacza to również indywidualne podejście i bezpośredni nadzór. Ponadto uczeń nie tylko poznaje zawód, może również obserwować mistrza. Widzi, co przedsiębiorca musi załatwić, żeby zakład funkcjonował na rynku: zaopatrzenie, sprawy finansowe i formalne, obsługę klienta itp. Po trzech latach nauki przystępuje do egzaminu czeladniczego, uzyskuje tytuł czeladnika i śmiało można stwierdzić, że jest fachowcem w wyuczonym zawodzie. Ale również nabywa umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej firmy. Kształcąc się, jest już na rynku pracy, zdobywa doświadczenie i staż do emerytury.

   Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 mogą zostać uczestnikami Środowiskowego Hufca Pracy.

Informacje

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kościuszki 16

11-500 Giżycko

JS Like Box Slider