Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

W naszej szkole 12 marca tego roku odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt zorganizowany przez: I. Sałanowską, S. Dawsiewicz, P. Poczynka. W zmaganiach sportowych udział wzięły następujące klasy: II C/B, III B ZSZ, I T (drużyna „A” i „B”), I b BS, IIIC ZSZ, III T (drużyna „A” i „B”). Drużyny zostały podzielone na dwie grupy: A i B, w każdej grupie rozegrano po dwanaście meczów. Zwycięzcy w grupach rozegrali ze sobą dwa mecze finałowe. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła drużyna „A” klasy I T w składzie: Gabriela Romejko, Aurelia Lenkiewicz, Aleksandra Abako, Paulina Parzych; drugie drużyna „A” kl. III T w składzie: Magda Malinowska, Aleksandra Kotowska, Magdalena Pisiak, Daria Dzadz; trzecie miejsce - kl. IIC/B ZSZ w składzie: Natalia Uszyńska, Aleksandra Mischel, Jolanta Wiszowata, Paulina Wierbicka oraz czwarte miejsce - kl. III C ZSZ w składzie: Beata Buźniak, Natalia Kostyła, Jowita Maksymiuk, Angelika Bogdanowicz. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz prywatne osoby. Fundatorom serdecznie dziękujemy!!!
Opracowanie: S. Dawsiewicz, I. Sałanowska

Szkolny Festiwal Filmów Reklamowych

23 lutego 2018r. w odbyła się uroczysta Gala Szkolnego Festiwalu Filmów Reklamowych, w trakcie której przedstawiono filmy konkursowe. Do konkursu przystąpiło 5 szkół: Zespół Szkół Zawodowych, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Filmy zostały oceniane przez profesjonalne jury w składzie Irena Tarasov i Piotr Radecki oraz przez uczniów gimnazjów z powiatu giżyckiego. Osiągnęliśmy ogromny sukces, ponieważ za najlepszą produkcję jury uznało film naszej szkoły! Uzyskaliśmy również największą sympatię i Nagrodę Publiczności. :-)

Ogromne brawa należą się autorom filmu: Adamowi Kusztale, Maćkowi Doda, Kacprowi Sawoniowi, Michałowi Ankiewiczowi oraz wszystkim przesympatycznym statystom z naszej szkoły. W rozwijaniu ich talentów pomogły panie Justyna Chojnowska – Burblis i Marta Tyszko.
GRATULACJE !!!

Oto zwycięski film:

zsz.jpg

 

Szkolne Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W ramach szkolnych obchodów Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 28 lutego 2018 r. młodzież z klas IVa i IVb T obejrzała spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji pt. "Inka 1946. Ja jedna zginę" w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz. Opowiada on o mordzie sądowym na sanitariuszce Danucie Siedzikówie z 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. 

Szkolny Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni” rozstrzygnięty!

28 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbył się Konkurs Kulinarny, w którym udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły klas o profilu gastronomicznym oraz dwóch uczniów ze szkoły z Alytusa na Litwie.

Swoją obecnością naszą uroczystość uświetnili:
- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warminsko-Mazurskiego pani Sylwia Jaskulska,
- Starosta Powiatu - pan Wacław Strażewicz
- Pani Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
- Pan Ryszard Należyty – wicedyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Uczestnicy konkursu wykonali potrawę zgodnie z tematem:
„Kuchnia Polska na Mazurach”
Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Legucka, współorganizatorem pani Urszula Siergiej – Todryk oraz pani Joanna Wierzchowska.

Nad prawidłowością konkursu czuwały dwa zespoły jurorów:
• jury techniczne:
Dariusz Baryga
Małgorzata Baranowska
• jury degustacyjne:
Radosław Szulc – szef kuchni hotelu StBRUNO
Piotr Zagórski – Hotel Masovia
Halina Poboża – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
Małgorzata Cybulska – przewodnicząca Rady Rodziców

Komisja wyłoniła spośród uczestników następujących zwycięzców:

I miejsce - Sawoń Kacper – klasa III a T, Ekstowicz Hubert – klasa III a T

II miejsce - Bykowska Ewelina - klasa IV a T, Skorupska Angelika - klasa IV a T

III miejsce - Justinas Kerevicivs - Litwa, Edwvinas Turcinavicius - Litwa

Nagrodę publiczności otrzymali Sawoń Kacper oraz Ekstowicz Hubert za potrawę : „Pierś z kaczki/czekolada/placki ziemniaczane/frużelina”. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz sponsorów konkursu.

Zwycięzcom Gratulujemy!!!!!

Małgorzata Legucka

 

 

 

 

 

Spotkanie Profilaktyczne

Dnia 21 lutego 2018 r. młodzież klas I-III uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym "Rób to co kochasz", które poprowadził Arkadiusz "Arkadio" Zbozień z zespołem. Młodzież z uwagą wysłuchała słów prowadzącego, który w interesujący i skłaniający do refleksji sposób mówił jak zacząć żyć z pasją. Prezentowane przykłady to alternatywa dla życia w uzależnieniu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Kierownika Rewiru Dzielnicowych, mł. asp. Daniela Romańczyka.

WARSZTATY KULINARNE "BABY I MAZURKI WIELKANOCNE"

                   Serdecznie zapraszamy mieszkańców Giżycka na wielkanocne warsztaty kulinarne, które odbędą się 24 marca 2018 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Kościuszki 16. Wspólnie z uczniami oraz nauczycielem naszej szkoły przygotują Państwo babki lub mazurki wielkanocne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłacenie 8,00zł na niezbędne surowce do wypieku (w sali gastronomicznej zapewniony jest sprzęt i urządzenia do przygotowania wyrobów). Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 marca 2018 roku. Wpłaty można dokonać przed rozpoczęciem warsztatów w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc ograniczona.
Informacje uzyskają Państwo pod numerem: (87) 428 32 41 lub 667 282 742

ZAPRASZAMY!!!

2.jpg      1.jpg

Ogłoszenie na partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Giżycko z siedzibą ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko / Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

I. Cel projektu:

Wsparcia Zespołu Szkół Zawodowych w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Typy działań przewidziane do realizacji

1. organizacja kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
2. wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
3. tworzenie klas patronackich w szkołach,
4. organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
5. modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
6. tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
7. doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
8. aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Zawodowych przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w tym szczególności organizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego (minimum 2 projekty które uzyskały dofinansowanie)

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WiM 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
b) Na podstawie decyzji Dyrektora zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 2.4.1”.
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 16.03.2017 do godziny 8.00 (rano).
Informacje telefoniczne: (87) 428-32-41
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Giżycko, dnia 23.02.2018 r.

Zostań morsem. Jak zacząć?

W niedzielę 18 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 chętni uczniowie naszej szkoły spotkali się nad jeziorem Niegocin z członkami Klubu Giżyckich Morsów ,,Zimny Ptak”. Młodzież obserwowała giżyczan w różnym wieku, którzy po rozgrzewce kilkakrotnie zanurzali się w lodowatej wodzie. Wśród nich byli także nasi absolwenci np. Weronika Ładna. Wspólne morsowanie członków klubu przy muzyce, pięknej słonecznej pogodzie zdecydowanie zachęcało młodzież i innych kibicujących do rozpoczęcia tej przygody. Po wyjściu z ,,przerębla szczęścia” przedstawiciele morsów rozmawiali z naszymi uczniami. Opowiedzieli jakie były ich początki, dlaczego warto aktywować układ odpornościowy, radzili jak należy przygotować się do pierwszego zanurzenia w zimnej wodzie. Wspaniała atmosfera spotkania sprawiła, że być może już niedługo wśród nas pojawią się nowi członkowie Klubu Morsów ,, Zimny Ptak ”.
Przygotowała: Agnieszka Potomska

Walentynkowy kiermasz słodkości

14 lutego przy dźwiękach muzyki w naszej szkole odbył się Walentynkowy Kiermasz Słodkości zorganizowany przez Panią M. Legucką oraz kl. I T, uczennice: M. Malinowską, M. Pisiak z kl. IIIT, Samorząd Uczniowski – N. Stępniak, P. Maleszewskiego, J. Nakonecznyego. Uzyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup lustra do pracowni obsługi konsumenta. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.
Opracowanie: M. Legucka, S. Dawsiewicz

,,Najlepsza lekcja geografii, biologii i historii ever!” na TOURE SALONIE 2018!

Dnia 9 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły zwiedzali Targi Produktów i Regionów Turystycznych w Poznaniu. Przygotowano dla nich interaktywne zajęcia z historii o Powstaniu Wielkopolskim (jedynym zwycięskim powstaniu w dziejach Polski). Można było również wziąć udział w multidyscyplinarnej lekcji historii i przyrody o Fortach Poznańskich. Odwiedzić można było również makietę fortyfikacji. Odbyła się lekcja biologii z opiekunami zwierząt z poznańskiego ZOO. Ponadto prezentowano kraje z całego świata, kulturalną podróż do wioski indiańskiej, gdzie grupy rekonstrukcyjne Indian preriowych i równinnych zademonstrowały, jak żyły plemiona na drugiej półkuli. Odbył się także koncert pt.: „Dookoła Świata”, który był prologiem do wielkiego koncertu „Visual Concert”, planowanego w dniu 11 lutego w Arenie. Ponadto uczniowie zwiedzili Stare Miasto, w tym Zamek Królewski, Stary Rynek oraz Stary Browar.

Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska

Odwiedziny Absolwenta

Uczniowie klasy II T uczący się w zawodzie technik hotelarstwa mieli okazję spotkać się z absolwentem naszej szkoły Kamilem Świderskim, który opowiedział o przygodzie w Portugalii. Kamil jakiś czas temu zgłosił się tam na staż i pracując jako przewodnik po muzeum poznawał tamtejszą kulturę i szkolił język. Wrócił do kraju i planuje podjąć studia.
Tekst i zdjęcia: Diana Kopaczewska