Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym

Odsłony: 591

Ogłoszenie nr 655585-N-2018 z dnia 2018-12-03r.

Zespół Szkół Zawodowych: „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA NR RPWM.02.04.01-28-0066/18-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych, krajowy numer identyfikacyjny 86122200000, ul. ul. I Dywizji T. Kościuszki  16 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 428 32 41, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 87 428 32 41.
    Adres strony internetowej (URL): https://www.zsz.edu.pl/
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.zsz.edu.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.zsz.edu.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego lub osobiście. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją :„Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym” Nie otwierać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 10:10”Część…………….
Adres:
Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko, Powiat giżycki woj. Warmińsko-Mazurskie- sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym”
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości i pracowni komunikacji w języku obcym oraz sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis przedmiotu zamówienia- część I zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości m.in.: lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gościa niepełnosprawnego, komplet bielizny pościelowej, komplet ręczników, wózek hotelowej obsługi pięter, piece konwekcyjno-parowe, piec piekarniczy, SOUS VIDE – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach, pakowarka próżniowa, schładzarko – zamrażarka szokowa, stoły restauracyjne, krzesła dobrane do stołów, bielizna, zastawa stołowa, tace, drobny sprzęt gastronomiczny, elementy dekoracji stołów, warnik do wody, ekspres do kawy. Szczegółowy opis przedmiotu I części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia- część II zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT-m.in.: komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 2 sztuki, komputer przenośny z pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, pracownia komunikacji w języku obcym- systemu do nauczania j. obcych – 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela. Szczegółowy opis przedmiotu II części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia- część III zamówienia Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania do obsługi gości hotelowych licencja na 10 stanowisk Szczegółowy opis przedmiotu III części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.3 do SIWZ. 3.Wymagania podstawowe (dotyczy wszystkich części) a) Zamówienie obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej. b) Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyfikaty oraz spełniający wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy. c) Dostarczone wyposażenie musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, o których mowa w zał. 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wyposażenia. d) Wykonawca wraz z dostawą wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą wyposażenia np. aprobaty techniczne, deklaracje, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności, atesty (lub dokumenty równoważne) itp. e) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie jest uszkodzone, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. f) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw na sprzęt w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. polskim. g) Równoważne rozwiązania -w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. -W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia. -Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. h) Gwarancja: -Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt minimum 36 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. -Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wszystkie dostarczone urządzenia, materiały oraz prace instalacyjne. Oznacza to, że w przypadku wady/usterki urządzenie w okresie gwarancji jakości w pierwszej kolejności do jej usunięcia zobowiązany będzie Wykonawca jako strona umowy, a nie producent lub importer. Uwaga Maksymalny okres gwarancji udzielonej w ramach danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XIII SIWZ - dot. Części I, II , III zamówienia. i) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku ul. T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko j) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.

II.5) Główny kod CPV: 39162110-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39221000-7

30236000-2

32420000-3

30213100-6

32322000-6

39160000-1

39500000-7

39156000-0

42214100-0

39150000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny okres gwarancji udzielonej w ramach danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XIII SIWZ - dot. Części I, II , III zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1a/1b/1c do SIWZ) 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 siwz (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu. 5. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego rejestru należy dołączyć - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, organu administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2. Wystąpienia siły wyższej. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów oferowanego przez Wykonawcę sprzętu, w przypadku, gdy dostawa wyposażenia o parametrach zaproponowanych w ofercie Wykonawcy stanie się niemożliwa do zrealizowania, co Wykonawca będzie w stanie udowodnić, a zaproponowane wyposażenie będzie posiadało parametry nie gorsze niż wymagane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, a zaakceptowane zmiany nie będą wymagać aneksu do umowy. 4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych. 5. Wszelkie Zmiany (z wyjątkiem opisanym w pkt 5) i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą -pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone wpełnomocnictwie), -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobąfizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca -względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: -osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, -podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, -podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), -członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzecie go, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci -względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. -Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16,11-500 Giżycko 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pt: „Program współpracy Zespołu Szkół zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym -zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej oraz sprzętu ICT” znak sprawy: ZP.271.2.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3.Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku jest Pan Andrzej Milczarski tel.730 298 889, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 2.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 4.posiada Pani/Pan: 5.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 6.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 7.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 8.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.nie przysługuje Pani/Panu: 10.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 11.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;12.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami(art.13 ust 4 RODO). Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio po zyskał chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO. Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie dla Wykonawcy w formularzy ofertowym stanowiącym zał. Nr 1a, 1b, 1c do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi gości m.in.: lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gościa niepełnosprawnego, komplet bielizny pościelowej, komplet ręczników, wózek hotelowej obsługi pięter, piece konwekcyjno-parowe, piec piekarniczy, SOUS VIDE – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach, pakowarka próżniowa, schłodzarko – zamrażarka szokowa, stoły restauracyjne, krzesła dobrane do stołów, bielizna, zastawa stołowa, tace, drobny sprzęt gastronomiczny, elementy dekoracji stołów, warnik do wody, ekspres do kawy. Szczegółowy opis przedmiotu I części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 39156000-0, 39221000-7, 42214100-0, 39500000-7, 39150000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny okres gwarancji udzielonej w ramach danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XIII SIWZ.

Część nr:

2

Nazwa:

„Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa sprzętu ICT.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT-m.in.: komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 2 sztuki, komputer przenośny z pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, pracownia komunikacji w języku obcym- systemu do nauczania j. obcych – 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela. Szczegółowy opis przedmiotu II części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 30236000-2, 32420000-3, 30213100-6, 32322000-6, 48190000-6, 39160000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny okres gwarancji udzielonej w ramach danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XIII SIWZ.

Część nr:

3

Nazwa:

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym- zakup i dostawa oprogramowania do obsługi gości hotelowych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania do obsługi gości hotelowych licencja na 10 stanowisk Szczegółowy opis przedmiotu III części zamówienia znajduje się w załączniku numer 4.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48190000-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny okres gwarancji udzielonej w ramach danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XIII SIWZ.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a - formularz oferty część I

Załącznik nr 1b - formularz oferty część II

Załącznik nr 1c - formularz oferty część III

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (dla wszystkich części)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (dla wszystkich części)

Załącznik nr 4.1 - opis przedmiotu zamówienia część I

Załącznik nr 4.2 - opis przedmiotu zamówienia część II

Załącznik nr 4.3 - opis przedmiotu zamówienia część III

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.XII.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie - Grupa Kapitałowa

Ogłoszenie o wyborze oferty - część 1

Ogłoszenie o wyborze oferty - część 2

Unieważnienie - część 3